Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/05/2013

Разбиране на Христовото съзнание. Какво е Бог?

Исус: Сигурен съм, че започвате да разбирате, основната цел на тези беседи е да ви окуражат да започнете процеса за постигане на Христово съзнание. Тъй като е много важна цел, и тъй като повечето хора са били натъпкани с различни вярвания, които са в пълна противоположност на тази цел, аз искам да ви дам пълно разбиране за Христово съзнание.

За да ви дам това разбиране, трябва да направим стъпка назад и да разгледаме как Бог е създал светът на формата.

За душа, която е напълно или частично погълната от телесния ум, Бог неминуемо изглежда като мистерия. Все пак, като започнете да „обличате” Христово съзнание, мистерията започва да изчезва, докато бъде заместена от знание.

Знам, възможно е, да е трудно разбирането на следните идеи. Затова ви моля, да избягвате да правите външни оценки за валидността на идеите. Не позволявайте на телесният ум да ви накара да отхвърлите тези идеи, защото те някак отиват отвъд или се противопоставят на външната доктрина, която сте приели за безпогрешна. Вместо това, ви моля да размислите върху тези идеи с отворен ум и сърце. Позволете ми да разкрия истината на тези идеи директно в собствените ви сърца.

За хората често е трудно да приемат, че Бог има и безличен и личностен аспект. Повечето хора виждат Бог като същество, което е далеч от тях. Затова те мислят, че Бог няма личност или индивидуалност. Идеята е едновременно вярна и невярна.

Нека да разгледаме въпроса: ”Какво е Бог?”

В краен смисъл Бог е състояние на чисто съществуване. Това състояние няма нито форма, нито израз, нито индивидуалност или личност. Всъщност е невъзможно да се опише това чисто съществуване чрез думите и концепциите на материалната вселена. Много духовни учения описват състоянието на Бог като „празнотата” в опит да посочат, че не може да се проектират материални образи върху Бог. Бог е извън всякакви думи или образи от този свят. Това е една от причините телесният ум, който мисли в думи и образи от този свят, да не може да проумее Бог. Може да се каже, че чистото съществуване просто е. И това е всичко, което може да бъде казано за него.

Състоянието на съществуване е безформено. Вие живеете в свят, в който всичко има някаква форма и аз го наричам „светът на формата”. Състоянието на чисто съществуване не е създало светът на формата. Този свят е създаден от друг аспект на Бога, който може да бъде наречен „творецът”.

Творецът е същество, което е осъзнато за своето собствено съществуване и има способността да твори. Вече съм казвал, че за да можеш да твориш, трябва да можеш да правиш избори. Бог има безкрайно въображение и преди да създаде светът на формата, Бог може да си представи едно безкрайно разнообразие от възможности. Защо Бог е избрал да сътвори този свят, а не някоя от множеството други възможности? Защо този свят е конструиран по начина, по който е конструиран, а не по някакъв друг начин?

Отговорът е, че Творецът е конструирал света по този начин, защото Бог просто е изразил своята индивидуалност. Бог, който действа като творец е различен от безличният аспект на чистото съществуване. Творецът е индивидуализация на състоянието на чисто съществуване. Това не означава, че Бог има личност, която прилича на личността на човешко същество. Важно е да не да не се опитвате да се аргументирате обратно и да проектирате човешки качества на Бог. И все пак, това означава, че Бог има индивидуалност и тази индивидуалност виждате изразена в света на формата, в който живеете.

Когато Бог започна своя творчески процес, каза: „Нека бъде светлина”. По време на този процес, Творецът извлече от състоянието на чисто съществуване вещество, именно светлина, което може да бъде излято в всяка възможна форма. Тази светлина не беше фундаментално различна от чистото съществуване. Чистото съществуване е форма на съзнание. Творецът е форма на съзнание. Следователно светлината на Бог е също форма на съзнание, състояние на съществуване.

Това, което виждаме сега е, че целият свят на формата е резултат от взаимодействието между две същества или два израза на съзнанието на Бог. Може да забележите, че до този момент не съм прикачил пол на Бог. Състоянието на чисто съществуване е отвъд всички разделения и класификации. Затова е безсмислено да се каже, че състоянието на чисто съществуване има пол.

Творецът е активно състояние на съзнание и той действа върху пасивният елемент, който аз нарекох светлина.

Най-простата, но и красива, илюстрация на тази полярност между активният и пасивният елемент е символа употребяван в Таоизма. Този символ е наречен Тай-чи. Той изобразява два елемента, ян, активният или мъжки елемент и ин, пасивният или женски елемент. Взаимодействието между тези два елемента създава целият свят на формата.

В юдею-християнската традиция, традиционно прикачат мъжки пол на Бог. В действителност, Бог е едновременно мъжки и женски. Може да се каже, че Създателят е Бащата, а светлината е Майката. Следователно светът е създаден от Бог Майка-Баща.

Бог има индивидуалност

Аз по-рано казах, че Създателят, Бащата Бог има индивидуалност. Майката Бог също има индивидуалност. Затова Бог Майка-Баща може да се възприеме като две духовни същества със съзнание и индивидуалност. Следователно, светът на формата е създаден от две духовни същества. Тези същества са описани в Библията като Алфа и Омега, началото и края.

Алфа и Омега са двете най-високи индивидуализации на Бог. Те започнали процеса на сътворяване света на формата, но те, лично, не са създали всичко в света на формата. Алфа и Омега установяват базовата матрица за света, и тази матрица има йерархична структура с множество нива. Както обясних по-рано, това е континиум от вибрации. Континиума може да бъде разделен на октави или сфери. Можете да си го представите като серия от концентрични сфери, които излъчват от самият център на съществуването. Не казвам, че тази представа е напълно точна, никакъв материален образ не може точно да опише Божието творение.

В центъра на творението е сферата, в която са Алфа и Омега. Те не са единствените духовни същества в тази сфера, защото Алфа и Омега са създали други духовни същества. Може да се каже, че Бог Майка-Баща е създал синове и дъщери на Бога.

Отвъд централната сфера има множество други сфери, които се разтягат през целият път от центъра на съществуването до материалната Вселена, в която живеете вие. Централната сфера е създадена от светлина с много висока вибрация. Като пътувате отвъд центъра, вие пътувате в сфери, които са създадени последователно от светлина с по-ниска вибрация.

Всяка сфера е населена от множество духовни същества. Всяко от тези същества е създадено по Божи образ и подобие. С други думи, всяко от тези духовни същества има съзнание, индивидуалност и способност да твори. Всяко същество има уникална индивидуалност и може да се каже, че целта на живота е да се изрази тази индивидуалност, чрез създаване на част от творението на Бога.

Образът, който се опитвам да предам е, че целият свят на формата не е бил създаден от едно същество. Същества на всяко ниво действат като съ-творци и помагат да се създаде техният собствен свят. В процеса на подпомагане при създаването на техният свят, тези същества също така съдействат да се създаде и тяхната собствена индивидуалност.

На Земята, децата може да имат много неща подобни на техните родители, но те все пак са уникални индивидуалности. Затова, децата може да решат да отпътуват от дома на тяхното детство. Такъв е случая и в духовните светове. Съществата на всяко ниво произвеждат духовни деца. Някои от тези деца избират да напуснат техният роден свят и да пътуват в други сфери. Душата може да пътува и в двете посоки.Тя може да реши да се възнесе на по-висока сфера, или може да слезе на по-ниска сфера, за да опитат живота на това ниво на творението на Бога.

Духовната Йерархия

Това, което се опитвам да ви накарам да разберете тук е, че светът на формата е създаден от йерархия духовни същества, които са съзнателни за тяхното собствено съществуване и за способността им да творят. Как се свързва това с вас?

Може да гледате на себе си като на смъртни човешки същества, които са някак отделени от Бога. В действителност, сте духовни същества, част от йерархия духовни същества, която води началото си от най-висшите духовни същества, а именно Алфа и Омега. Вашата душа е била създадена като част от йерархичната верига. В смисъл, вие сте потомци на Алфа и Омега. Вашата душа не е непременно създадена директно от Алфа и Омега. Повечето души на Земята са създадени от духовните същества на едно от другите нива на духовният свят.

Новосъздадената душа може да бъде оприличена на дете, което не познава напълно себе си и своя творчески потенциал. Когато душа ви е била създадена, сте се осъзнали като потомък на вашите духовни родители, но не сте осъзнали, че духовни ви родители са потомци на Алфа и Омега. С други думи, не сте разбрали, че сте част от верига, която води по целият път обратно към Бога. Не сте разбрали, че сте син или дъщеря на Бога.

Не е в намеренията на Бог, нито в намеренията на вашите духовни родители, душа ви да остане в неведение за своята истинска същност. В намеренията на Бог е, душа ви постепенно да си изгради чувство за идентичност като индивидуализация на Бог. Как може една душа да си изгради това чувство за идентичност? Тя може да го направи само като усети директна връзка между себе си и Бог.

Как може душата да види директна връзка между себе си и най-високия израз на Бог? Тя може да направи това, само надниквайки отвъд нивото на формата, в което е създадена. Какво дава възможност на душата да гледа отвъд всички аспекти на формата и да види, че независимо от външният вид, всичко е създадено от същността на Бог? Душата може да направи това само чрез Христовото съзнание.


Единственият син

Универсалното Христово съзнание е единственият син на Бога Майка-Баща. То е наречено единственият син, защото само то знае своето наследство. С други думи, Христовото съзнание може да види, че всичко в света на формата е просто израз на по-дълбоката реалност на Бога. Христовото съзнание може да види отвъд всеки външен вид. То може да види дори отвъд света на формата и да възприеме състоянието на чисто съществуване.

Христовото съзнание е универсално състояние на съзнанието. Под това разбирам, че то не е индивидуализирано. То е индивидуализирано само, когато духовно същество (син или дъщеря на Бога) доброволно реши да е в единство с Христовият ум и по този начин достигне до пълно разпознаване на своята духовна идентичност и произход.

Алфа и Омега лично са създали много духовни същества. Дори тези духовни същества не са били създадени с пълно Христовото съзнание. Те е трябвало да минат през постепенен процес на „обличане” на това Христово съзнание. Все пак, за духовно същество създадено от най-високата индивидуализация на Бог, „обличането” на Христово съзнание не е труден процес. Но, такова духовно същество трябва да избере да „облече” Христово съзнание.

Очевидно, като се местим към по-долните нива на духовното ниво, душите създадени на това ниво, трябва да минат през по-труден процес на „обличане” на тяхното индивидуално Христово съзнание. Всяка душа, на което и да е ниво, има капацитета да „облече” в пълна мярка Христовото съзнание.


Божи образ и подобие

Всяка душа, всяко духовно същество, е създадено по образ и подобие Божии, в смисъл, че му е дадена свободна воля, въображение и способност да твори. Очевидно, новата и неопитна душа няма пълните творчески способности на Алфа и Омега. Ако ги имаше, тя буквално би изличила цялата Вселена само с една грешна мисъл.

Затова, новата душа трябва да мине през процес, при който постепенно израства в разбирането и зрелостта. Душата се учи да изразява своята индивидуалност по начин, който не е диструктивен за нея или другите същества в творението на Бога. Докато минава през този процес, нейните творчески способности ще пораснат. Когато душата се покаже вярна за няколко неща, Бог ще я направи владетел на много неща.

Този процес е път, по който душата „облича” Христовото съзнание и накрая стига до пълното разбиране, че е дъщеря или син на най-висш Бог. Когато това състояние на съзнанието е достигнато, универсалното Христово съзнание е станало индивидуализирано чрез съюза на тази душа с универсалния Христов ум.

Смисълът да ви казвам тази дълга история е, да ви накарам да разберете, че материалната Вселена не е създадена от най-високата индивидуализация на Бог. Тя е създадена от определени представители на Бога. Библията казва, че Земята е била създадена от Елохим. В оригиналният иврит, Елохим е дума в множествено число.

С други думи, известен брой духовни същества (седем, ако сме точни) създали планетата Земя. Все пак, Елохим не е завършил създаването на тази планета (в постоянно разширяващото се творение на Бога, нищо никога не е завършено). Те създали планетата Земя само като платформа.

Множество духовни същества, които бихте нарекли човешки същества, решиха да слязат на планетата и да вземат човешки тела. Първоначално тези духовни същества трябваше да са съ-творци с Елохим. С други думи, те трябваше да продължат създаването на планетата и да попълнят подробностите в по-голямата картина създадена от Елохим. Обитателите на Земята трябваше да са част от йерархия духовни същества водещи началото си от Алфа и Омега.

В действителност, дълго време обитателите на Земята, попълваха своето място във веригата на съществуването. Те направиха искрен опит да постигнат Христобитие и използваха техните творчески способности в съответствие със законите на Бога. Затова планетата Земя беше блестяща звезда в Небесната твърд на Божието творение.

Тогава дойде падението и нещата започнаха да се променят.


Да познаваш своята истинска същност

Чрез Христовото съзнание, човек ще разпознае своята идентичност. Чрез Христовото съзнание човек получава директно възприятие на законите и принципите, които Бог е използвал, за да създаде издръжлива Вселена, която няма да се саморазруши. Затова, човек може да твори заедно с Бог по такъв начин, че той или тя да не се саморазрушат. Ако достатъчно хора се стремят към Христово съзнание, човечеството няма да се саморазруши.

Когато знаете своя духовен произход и когато знаете законите на Бога, вие имате перфектна основа за изразяване на вашата индивидуалност в безопасна среда, в която няма да се разрушите себе си или духовните си братя и сестри. Също така няма да разрушите материалната платформа създадена от вашите духовни родители.

Важно е за вас да разберете, че знанието и следването на законите на Бога не е ограничение на вашата индивидуалност или творческо изразяване. Да знаете вашата истинска самоличност е истинският ключ за изразяване на вашата индивидуалност. Точно сега, можете да идентифицирате себе си като същества с множество човешки характеристики. В действителност, сте много повече от физическо тяло и външна личност.

Зад тази външна фасада е едно невероятно красиво духовно същество. Вашето духовно същество е било създадено от духовни родители, които не са си представили нищо друго, освен красота и съвършенство. Вашите духовни родители са ви дали уникална индивидуалност. Различни сте от всяко друго духовно същество в света на формите. И мога да ви кажа, че има безброй много духовни същества, населяващи света на формите. И в този безкраен брой духовни същества имате уникална индивидуалност. Можете да разкриете една от фасетите на Божествения диамант, което нито едно друго духовно същество не може да направи. Вие можете да дадете дар на планетата Земя, който никой друг не би могъл да даде.

Искрено се надявам тези думи да ви вдъхновят да гледате отвъд външната маска на физическото тяло и човешката личност. Надявам се да мога да ви вдъхновя да гледате дори отвъд самият телесен ум. Надявам се да мога да ви вдъхновя да започнете да „обличате” Христовото съзнание, така че да видите божествената индивидуалност, която в действителност сте.

Моля, разберете, че вашата истинска самоличност не е нещо от камък. Вашите духовни родители са ви създали, но те не са завършили творческият процес. От вас зависи да завършите процеса (въпреки че процеса не може никога да свърши) на изграждане на вашата индивидуалност. Вашите духовни родители просто са ви дали стартова точка. От вас зависи да решите как ще продължите да оформяте вашата индивидуалност като духовно същество с потенциал да стане всичко, което Бог е.

Знам, че за някои християни тези идеи изглеждат като богохулство. Когато ходех по Земята преди 2000 години, самата еврейска църква налагаше смъртно наказание за всеки, който смееше да се сравнява с Бог или да каже, че е наследник на Бог. Въпреки че, самата Библия съдържа твърдението: „Вие сте Богове.” Аз повторих това твърдение в няколко случая. Библията също съдържа твърдението: „Без него не е направено нищо, което е направено.”

Просто помислете върху въпроса: „Как би могъл Господ да създаде нещо, което е различно от него?” В краен смисъл, Бог е това, което нарекох състояние на чисто съществуване. Това състояние на съществуване е всичко, което е. Състоянието на чисто съществуване няма форма. Следователно то няма никакви ограничения във времето и пространството. Безсмислено е да говорите за времето, пространството или някаква друга форма на ограничение, когато говорите за състоянието на чисто съществуване. То не е това или онова, то просто е.

С други думи, няма нищо, което да е извън или различно от състоянието на чисто съществуване. Дори, ако първият създател е искал да създаде нещо, което е било различно от него, той просто не е могъл да направи това. Не е възможно да се създаде нещо, което не е от материята на Бога.

Възможно е да се създаде нещо, което е различно от първоначалната визия и намерение на Бог специално за тази Вселена. Възможно е да се създаде нещо, което не е в хармония със законите на Бога. Следователно, това нещо може да се окаже, че е различно от Бог или отделено от Бог. Точно това се случи на планетата Земя.

Човешките същества, или по-скоро духовните същества, бяха по начало създадени, за да бъдат съ-творци заедно с Бог. Когато човешките същества паднаха в по-ниско състояние на съзнанието, първоначалната конструкция не беше изменена.


Вие сте съ-творци

Как съ-творявате? Вие творите, защото вашата душа получава постоянно поток от енергия от духовният свят. Творите, чрез разпределяне на тази духовна енергия през образите, на които позволявате вашето съзнателно внимание да се спира. С други думи, чистата духовна енергия от Бога приема формата на всеки образ, който държите в ума си. Следователно, вие творите постоянно.
Ако фокусирате вниманието си на съвършенството на Бог и законите на Бог, ще творите в рамките на Божиите закони. Затова, вашето творение ще бъде издръжливо и няма да се саморазруши. То също ще бъде индивидуализиран израз на съвършенството на Бога. Ако позволите на ума си да се задържа върху несъвършени образи, вие ще започнете да създавате несъвършенство.

Преди падението Земята беше съвсем различно място от това, което виждате днес. Всичко тук беше израз на съвършенството на Бога. Всичко беше чисто и всичко беше красиво. Нямаше такива неща като бедност, болест, глад, страдание или каквото и да било от другите ограничения, които виждате днес. Съществата, които населяваха планетата преди падението не се отнасяха едни с други така, както човешките същества. Нямаше войни и нямаше престъпления. Имаше само красота и съвършенство.

Казах по-рано, че Бог не е създал мизерията и страданията на Земята. Човешките същества ги създадоха. Те направиха това, защото загубиха чувството си за идентичност.

Единственият начин да знаеш Божиите закони, единственият начин да започнеш да създаваш съвършенство, вместо несъвършенство е да постигнеш Христово съзнание. Христовото съзнание буквално е единственото решение за проблемите на планетата Земя.

Когато дойдох преди 2000 г., дойдох да донеса същото съобщение, което ви давам сега. Бях ограничен от състоянието на съзнанието, което намерих на планетата в тези тъмни времена. Все пак, донесох по същество същото съобщение, което ви давам днес. Беше изразено с други думи, но използвах притчи и истории адаптирани за културата, в която се появих. Независимо от всичко, това беше същото съобщение.

Нека тези, които имат уши да слушат. Нека тези, които имаш очи да видят. Нека тези, които имат мярка за Христово съзнание разпознаят истината във моите вътрешни учения, които сега станаха, за пръв път в човешката история, външно учение. Нека тези, които ме обичат, поемат моите учения като хляба на живота, разчупен за вас. Нека полеят семето, Христовото съзнание, което лично съм засял в души им.

Когато ходех по Земята, беше опасно да се изразят ученията, които ви давам тук. Беше опасно за хората да следват тези учения. Можеше да бъдеш закован на дървен кръст или изгорен на клада за това, че си посмял да кажеш, че си син или дъщеря на Бога.

През изминалите 2000 години имаше периоди, в които все още беше опасно открито да се стремиш към Христово съзнание. Иронията е, че самата църква, която изявява претенции, че е църквата на Исус Христос, през вековете е преследвала тези, които са посмявали да следват моите истински учения. За щастие, времената се промениха.

Няма да бъдете заковани на кръст или изгорени на клада за това, че сте истински последовател на истинските учения на истинският Исус Христос. Осмелете се да следвате моите учения.

Някои хора е възможно да ви тормозят по различни начини. Може да ви ругаят и да ви обвиняват, че сте фалшиви. Независимо от всичко, което ви се случва, следвайте ме в Христовото съзнание.

Аз съм Добрият Овчар и съм тук, за да извикам моето стадо обратно вкъщи. Овцете ми познават моя глас. Имайте смелост да разпознаете моя глас и имайте смелост да разпознаете себе си като един от моето стадо.

Ако ме обичате, спазвайте заповедите ми. Единствената заповед, която някога съм давал е била да сте тези, които наистина сте; да сте Христос във въплъщение. Имайте смелост да сте всичко, което съм.

Имайте смелост да следвате моя пример и да „облечете” индивидуално Христобитие. Аз съм Исус Христос и съм индивидуализация на най-висшият Бог.

Вие сте индивидуализация на най-висш Бог.
Аз разпознавам и потвърждавам кой съм.
Вие все още не разпознавате и не потвърждавате кои сте.

Все пак, единствената разлика между вас и мен е едно решение.

Аз съм взел това решение, вие още не сте го взели.
Ще вземете ли това решение сега, или ще продължите да отлагате?

Ще изберете ли да бъдете или да не бъдете?


Единственото възможно решение на проблемите на човечеството

Любими мои, за да обясня защо ви умолявам да вземете решение да търсите Христовото съзнание, нека резюмирам това, което разглеждахме досега.

Видяхме, че Бог не е създал сегашното състояние на страдания, ограничения и мизерия на Земята. Вместо това, човешките същества са създали тяхната собствена ситуация.

Видяхме, че има едно единствено решение за проблемите на планетата Земя. Това решение е Христовото съзнание.

Казах ви за универсалното Христово съзнание. Все пак, решението на проблемите на Земята не е универсалното Христово съзнание. Причината е, че универсалното Христово съзнание просто не може да влезе в този свят.

Бог е създал законът за свободната воля и нито едно същество в небесата не би нарушило някога свободната воля на човешките същества. По тази причина, самото космическо Христово съзнание просто не може да действа в този свят.

В резултат на това, ключа за промяна текущата ситуация на планетата не е универсалното Христово съзнание, а е индивидуалното Христово съзнание.

Най-същественото е, че не можете да очаквате някаква духовна сила от небесата да дойде и да реши всички проблеми на Земята. Не можете да очаквате Бог или аз изведнъж да се появим на небето и да забършем всички проблеми на човечеството.

Това просто няма да стане.

Бог, в действителност може да реши всички проблеми на земята, но Бог може да го направи само чрез своите синове и дъщери. Бог може да донесе промяна, само ако вие решите да сте инструмент за внасяне на промяна, чрез „обличане” на вашето лично Христобитие.
Когато обмислите въздействието на моята кратка мисия, която имах на тази планета, мисля че можете да видите потенциалното въздействие на хиляди христови същества ходещи по Земята.


Имам много висока и красива визия за тази планета.

Имам визия за 10 000 христови същества във физически тела. Искам да ви дам да погледнете моята визия. Виждам голяма по мащаб и драматична промяна в съзнанията на хората. Виждам голямо пробуждане, при което милиони и милиони хора ще разберат и съзнателно ще приемат духовната страна на живота, тяхната духовна идентичност и техният духовен потенциал.

Виждам милиони хора, разпознаващи своят потенциал да „облекат” Христово съзнание. Виждам ги да вземат съзнателно решение да „облекат” Христово съзнание и да поемат по духовния път, който ги води към целта.

Виждам потенциал за златна ера на прогрес, мир и растеж, която ще превърне тази планета в блестяща звезда, в противоположност на тъмната звезда, която е днес.

Все пак, също така виждам, че за да стане това, хората трябва да имат примери, които да следват. Моят пример е твърде стар. Още повече, силният култ на идолопоклонничество, изграден около външната личност на Исус Христос, затруднява хората да се идентифицират с мен и да ме видят като пример.

Затова аз се нуждая от вас.


Призив за 10 000 човека със Христово съзнание

Знам, че 10 000 човека са подготвени на вътрешно ниво да постигнат в пълна степен Христово съзнание в този живот. Повечето от тези хора са доброволци за тази мисия преди да се въплътят. Повечето от тези хора все още не са стигнали до съзнателно реализиране на тази мисия.

Все пак, ако тези 10 000 хора получат тези учения и приемат съобщението ми, те могат бързо да се издигнат на по-високо ниво на Христово съзнание. Така могат да станат блестящи примери, които милиони други хора могат да следват.

Повечето от тези 10 000 души, са вече постигнали високо ниво на Христово съзнание на вътрешните нива. Те просто трябва да стигнат до съзнателно приемане на тяхното вътрешно постижение. Следователно, много от тези хора имат потенциала да минат през много бърза и драматична трансформация от тяхното текущо ниво на съзнание към високо ниво на Христобитие.

Мога да ви уверя, че ако 10 000 хора проявят високо ниво на Христово съзнание и продължат към пълно Христово съзнание, вие ще започнете да виждате някои много драматични промени на планетата Земя.

Също така зная, че милиони хора са подготвени на вътрешно ниво да стигнат до съзнателно приемане на възможността, да станат Христос. Тези хора, вече са постигнали определено ниво на Христово съзнание. Те, все още имат път за изминаване до постигането му в пълна степен, но ако направят искрени усилия, то може да бъде постигнато в този живот. Мога да ви уверя, ако тези милиони хора получаваха тези учения, биха могли да дадат огромен принос за позитивната промяна на планета Земя.

Ако 10 000 човека приемат тяхното Христобитие и ако още милиони приемат потенциалът за Христобитие, планетата Земя никога няма да е същата. Ще видите буквално, толкова много промени за няколко декади, че концепцията за шок от бъдещето ще има съвсем друго значение. В резултат на такова събуждане, огромна част от човечеството би се издигнало над тяхното настоящо съзнание на материализъм, безнадеждност и отчаяние.

Хората биха разпознали духовната страна на живота.

Хората ще придобият надежда като видят драматичните промени, които ще започнат да стават.

Хората ще добият ново усещане за значение и цел.

Биха разбрали, че животът не е нещо, което им е наложено насила, нито е някакво наказание от гневен Бог.

Животът е чудо.
Животът е дар.
Животът е възможност за растеж.
Животът е възможност да изразиш своята индивидуалност дадена от Бога.
Животът е чиста радост.


Моята визия за Земята

Мои любими, ако направите усилия да усмирите външният ум и емоции и отидете дълбоко в сърцето си, ще ви покажа поне част от визията, която имам за тази планета. Дори един поглед да хвърлите на тази визия, ще бъдете така възвисени, че животът ви никога няма да бъде същият. Ще осъзнаете, че Бог има решение за всеки проблем на Земята. Ще осъзнаете, че Бог е готов да извади на дневен ред това решение, веднага, щом някои хора повдигнат нивото на съзнанието си, така че да могат да бъдат отворена врата, през която решението да бъде донесено в материалният свят.

Още повече, бихте разбрали, че имате потенциал да станете отворена врата, чрез която Бог може да донесе едно или няколко решения на проблеми, които човешките същества понастоящем смятани за нерешими.

Не можете да кажете, че това не ви вълнува. Аз ви познавам, познавам душите ви на вътрешно ниво, знам, че имате дълбоко вътрешно желание да видите позитивни промени на планета Земя.

Мои възлюбени, ако четете тези думи, сте едни от моето стадо. Вие сте едни от моите служители. Вие сте едни от моите братя и сестри по дух. Вече работите с мен на вътрешни нива. Все пак, аз мога да направя още толкова много за вас и за човечеството, чрез вас, ако осъзнаете своя божествен произход и вашият потенциал да проявите Христобитие.

Почти няма граница за това, което бих могъл да направя за тази планета, ако имах 10 000 христови същества в тела и милиони, които искрено се стараят да станат христови същества.

Все пак, това трябва да започне от някъде. Всичко започва с един човек, който решава да си повдигне съзнанието. Ако искате да ми помогнете да постигна моята визия, трябва да започнете от единственото място, от което изобщо може да се започне, а именно, от промяна на себе си. Направете усилие да завъртите циферблата на съзнанието си така, че да ме чувате да говоря в тишината на сърцето ви. Аз ще ви покажа, крачка по крачка, вашият личен път към Христобитието.

Това не е празно обещание.

Ако слушате с отворен ум и сърце, ще чуете глас ми. Ще знаете, че това съм наистина Аз, вашият брат от светлина Исус Христос, който ви говори. Ако можете да разпознаете моят глас чрез тези учения, можете да разпознаете гласа ми в собствените ви сърца.

Имайте смелост да слушате.

Имайте смелост да бъдете.


Превод: Мая Ангелова
Произход: http://www.askrealjesus.com/